15 November 2010 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De Tweede Kamer heeft het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd. Dit verdrag werd op 26 september 2008 in Londen ondertekend. Het goedgekeurde verdrag wordt nu naar de Eerste Kamer gezonden waarbij het streven is om het belastingverdrag per 1 januari 2011 inwerking te doen treden.

De belangrijkste wijzigingen in het belastingverdrag betreffen het volgende;

  • De invoering van een 0% dividendbelastingtarief voor deelnemingsdividenden (aandelenbelang boven 10%) alsmede voor pensioenfondsen en charitatieve instellingen. Het tarief wordt voor portfoliodividenden (particulieren en een aandelenbelang onder 10%) verlaagd van 15% naar 10%. Om een zekere mate van bronheffing te handhaven voor vastgoedinvesteringsvehikels die zijn vrijgesteld van belastingheffing is een bronheffingstarief opgenomen van 15%. 
  • Ter vereenvoudiging van de uitvoering is het onderscheid tussen pensioenen opgebouwd in de private en publieke sector. Derhalve, vallen alle pensioenuitkeringen onder het reguliere pensioenartikel.
  • Er zijn nieuwe bepalingen opgenomen die voorzien in de mogelijkheid tot arbitrage, informatie uitwisseling alsmede bijstand bij invordering.