Binnen onze internationale praktijk hebben wij veel te maken met corporate compliance en hebben wij gaandeweg veel ervaring en expertise op dit gebied vergaard.   

De “corporate compliance” is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het internationale verkeer en is een “key issue” geworden voor internationaal opererende ondernemingen.

Ondernemingen worden steeds vaker door regelgeving gedwongen tot transparantie over bijvoorbeeld,

  • de identiteit van hun aandeelhouders en uiteindelijk gerechtigden (UBOs)
  • de aard van hun transacties
  • kasstromen en de oorsprong en bestemming van gelden 
  • mogelijke betrokkenheid bij agressieve arrangementen (transacties en structuren)   

Internationaal zakendoen is vrijwel onmogelijk geworden zonder een deugdelijk compliance dossier en duidelijke procedures om aan de wet- en regelgeving op het gebied van corporate compliance te voldoen.

Corporate compliance is uiteindelijk een kwestie van risicobeheersing; iedere onderneming loopt in meer of mindere mate het risico om betrokken te geraken bij illegale activiteiten (zoals witwassen of terrorisme) of activiteiten die maatschappelijke gezien als onwenselijk worden ervaren. Gedurende de laatste jaren zijn de hiermee gemoeide risico’s sterk toegenomen, in de vorm van hogere boetes en meer strafrechtelijke vervolgingen van betrokken ondernemingen en personen, maar ook de indirecte risico’s, zoals de kans op reputatie- en imagoschade ten gevolge van (vermeende) betrokkenheid bij illegale of maatschappelijk ongewenst geachte activiteiten zoals "tax avoidance". 

Corporate compliance is daarom ook meer dan alleen het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het zorgvuldig omgaan met corporate compliance is voor iedere onderneming een belangrijke onderdeel geworden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van een zakelijk dienstverlener mag een juiste toepassing van wet- en regelgeving verwacht worden, maar ook steeds meer een actieve medewerking om de eigen betrokkenheid en de betrokkenheid van personeel, cliënten en relaties bij illegaal of maatschappelijk ongewenst handelen te rapporteren en kenbaar te maken, bijvoorbeeld door de verplichte melding van ongebruikelijke transacties of de betrokkenheid bij bepaalde agressieve structuren en transacties.  

De belangrijkste corporate compliance thema’s voor de zakelijke dienstverlening in Nederland zijn tegenwoordig

  • de identificatie van de onderneming, en de bijbehorende personen, zoals directeuren, aandeelhouders en uiteindelijk gerechtigden (Know Your Customer of “KYC”),  
  • het monitoren van kasstromen en het vaststellen van de oorsprong van middelen en de bestemming daarvan (Anti-Money Laundering),   
  • integriteit: alertheid voor mogelijke betrokkenheid van cliënten en relaties bij strafbare feiten, witwassen, terrorisme, corruptie, steek penningen, en dergelijke.      
  • het voldoen aan wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”).
  • rapportageverplichtingen voor internationaal opererende ondernemingen met betrekking tot de prijstelling voor interne transacties binnen de groep (Transfer Pricing) en de regionale winstverdeling binnen de groep (Country by Country Reporting).
  • rapportageverplichtingen inzake mogelijke betrokkenheid als intermediair of belastingplichtige bij grensoverschrijdende als agressief bestempelde transacties en structuren (Mandatory Disclorure Rules, of “DAC6”).  

De hieraan ten grondslag liggende Nederlandse wetgeving waar deze thema’s zijn geregeld zijn bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet. Iedere branche heeft met zijn eigen variant te maken. Ook is veel van deze regelgeving, van algemene aard of branche/sectorgericht, terug te vinden in diverse implementatiewetten ter uitvoering van Europese Richtlijnen waarin dergelijke compliance thema’s zijn geregeld (zoals onder andere de AVG en DAC6).

Wij adviseren cliënten op de beste strategie voor de vormgeving en uitvoering van hun corporate compliance, assisteren om dit ook op efficiënte wijze te implementeren en ondersteunen ook de feitelijk uitvoering en invulling van het corporate compliance beleid.