Wij hebben in onze corporate praktijk dagelijks te maken met vraagstukken op het gebied van Transfer Pricing.

Tegenwoordig is Transfer Pricing een standaard aandachtspunt voor alle internationaal opererende ondernemingen. Of het nu om de internationale expansie van een MKB bedrijf, de roll out van een snelgroeiende start-up, of de dagelijkse bedrijfsvoering van een multinational gaat, zij hebben allemaal te maken met lokale en internationale regelgeving met betrekking tot de te hanteren interne verrekenprijzen en de winstallocatie tussen de verschillende onderdelen van de onderneming (Transfer Pricing).

Als uitgangspunt voor transacties tussen direct of indirect aan elkaar gerelateerde partijen geldt dat de onderneming verplicht is aan te tonen dat interne transacties op zakelijke wijze tot stand zijn gekomen en dat daarvoor zakelijke prijzen worden berekend (het "at arm's length principle").

Nederland heeft diverse wettelijke bepalingen op het gebied van Transfer Pricing en uitgebreid beleid waarin de in Nederland geldende beginselen van Transfer Pricing zijn uitgewerkt.

De Nederlandse Transfer Pricing beginselen sluiten aan bij die van de OESO, zoals beschreven in de “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax”.

De door de OESO gegeven invullingen aan het concept van de Transfer Pricing, zijn ook in Nederland van toepassing tenzij onze wetgever uitdrukkelijk anders heeft bepaald, of de Nederlandse rechter anders heeft beslist. Op diverse punten is in gepubliceerd beleid ook daadwerkelijk van de OESO richtlijnen afgeweken, of heeft Nederland een eigen invulling gegeven aan specifieke onderdelen van het Nederlands beleid op het gebied van Transfer Pricing.

De nexus voor het Nederlandse Transfer Pricing regime is het wettelijke verankerde beginsel van de zakelijke prijsstelling, ook wel het “at arm’s length principle” genoemd. Dit principe is in de wet opgenomen, met een bijzondere uitwerking voor financiële dienstverlening binnen de groep (substance-eisen en risicovereiste).

Het uitgangspunt van het “at arm’s length principle" is dat met elkaar verbonden ondernemingen worden geacht onderling onder dezelfde voorwaarden te handelen als onafhankelijke partijen onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen. Dit beginsel is de norm in Nederland, en in vrijwel alle OESO lidstaten. Dit principe is ook opgenomen in vrijwel ieder door Nederland afgesloten belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Het “at arm’s length principle ” dient op transactie niveau te worden toepast, maar geldt evengoed op ondernemingsniveau, zoals bijvoorbeeld de prijsstelling of waardering bij een interne verhanging  fusie van reorganisatie van vennootschappen.   

Substance-eisen zijn als zodanig geen onderdeel van het Nederlandse wettelijke kader voor Transfer Pricing, maar vormen wel een belangrijk onderdeel van het gedetailleerde beleid voor het maken van afspraken met de belastingdienst voor bepaalde internationale fiscale structuren (Advance Tax Rulings), en vraagstukken op gebied van de transfer pricing (Advance Pricing Agreement), waaronder specifiek beleid inzake de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een Advance Pricing Agreement door kwalificerende groepsfinancieringsmaatschappijen.

De Nederlandse belastingwetgeving voorziet ook in de verplichting om de toegepaste Transfer Pricing methode(n) te documenteren en informatie te bewaren waaruit blijkt hoe de interne verrekenprijzen zijn vastgesteld, welke methode daarbij is toegepast en waarom de belastingplichtige van mening is waarom deze prijzen “at arm’s length” zijn. 

Nederland heeft, net als veel andere OESO-lidstaten, ook verplichte rapportage- en deponeringsverplichtingen met betrekking tot (onder andere) Transfer Pricing, zoals die voortvloeien uit de Country-by-Country Reporting (BEPS), de Common Reporting Standards (CRS), en de verplichte openbaarmakingsregels van bepaalde als (fiscaal) agressief bestempelde “arrangementen” (transacties en structuren) door betrokken intermediairs en belastingplichtigen (DAC 6).

Voor internationale opdrachten werken wij nauw samen met partners in het buitenland, waardoor wij ook in staat zij om onze cliënten te assisteren bij Transfer Pricing vraagstukken in het buitenland.

Ons team heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van Transfer Pricing en heeft daar vrijwel dagelijks mee te maken. Te denken valt daarbij aan

 • ondersteuning bij de vormgeving van Transfer Pricing strategie van de onderneming en de fiscale optimalisatie daarvan
 • het verzorgen van benchmarkstudies ter onderbouwing of bepaling van interne verrekenprijzen
 • ondersteuning bij de keuze voor geschikte transfer methoden bij een gegeven bedrijfsmodel  
 • de begeleiding en documentatie van de functionele analyse van de onderneming of de groep
 • het opstellen van Transfer Pricing documentatie, inclusief de vastlegging van de uitgangspunten van het Transfer Pricing beleid van de groep, het opstellen van specifieke overeenkomsten, de vormgeving van een mechanisme voor kostentoerekening, enz.
 • vertegenwoordiging richting de belastingdienst over Transfer pricing gerelateerd onderwerpen, in de context van vragen naar aanleiding van de reguliere aanslagregeling, een boekenonderzoek, of een verzoek om zekerheid vooraf.
 • de winst allocatie aan vaste inrichtingen, of bijzondere onderdelen van de groep zoals een inkoop- of verkoop kantoor, of een  R & D centre
 • kostenallocatie binnen de groep en prijstelling voor interne diensten   
 • het opstellen en archiveren van het Groepsdossier en Lokaal dossier om te voldoen aan de Country-by- Country documentatie- en eventueel rapportageverplichtingen,
 • het beoordelen van de noodzaak voor een cliënt of een intermediair om hun betrokkenheid bij een specifiek “arrangement” (structuur of transactie) te melden op basis van de Mandatory Disclosure Rules (DAC 6. )
 • het bieden van zekerheid dat wordt voldaan aan de toepasselijke Nederlandse en internationale (OESO) normen, documentatie en rapportage verplichtingen in Nederland en eventueel andere betrokken landen.

Dit is een selectie van onze ervaring en expertise  met Transfer Pricing gerelateerde onderwerpen. Neem gerust contact met ons op voor de oplossing van uw Transfer Pricing probleem.