NOB Lidmaatschap

Laatst bijgewerkt : 09-10-2023

Tax Consultants International BV (TAXci) is een door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) erkend belastingadvieskantoor.

Het lidmaatschap van de NOB is een waarborg voor kwaliteit van dienstverlening, onafhankelijkheid van haar adviseurs en integriteit van onze organisatie als belastingadvieskantoor.

Bij TAXci startende werknemers in de belastingadviespraktijk kunnen als Aspirant Lid van de NOB, de praktijkopleiding van de NOB tot belastingadviseur volgen om uiteindelijk ook zelf NOB lid te worden.  

De belangrijkste voorwaarde voor erkenning is dat ons kantoor doorlopend moet voldoen aan de voorwaarden die de statuten van de NOB  stellen aan NOB-erkende belastingadviespraktijken. Deze voorwaarden zijn met name van formele aard zijn en hebben betrekking op de inrichting en vormgeving van ons kantoor en haar individuele leden, maar zijn niet direct van de belang voor de cliënten van onze praktijk.

 Om de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden te bevorderen en te bewaken heeft de NOB een eigen tuchtrechtspraak, waarin – als daar aanleiding voor is – de praktijkuitoefening van leden wordt getoetst aan de beroeps- en gedragsregels zoals neergelegd in het Reglement Beroepsuitoefening: met name de Code of Conduct en de daarvan deel uitmakende NOB Tax Principles.

De Code of Conduct bevat regels en normen met betrekking tot de wijze waarop de belastingadviseur zijn beroep uitoefent. Deze regels zien op verschillende aspecten van de dienstverlening zoals bijvoorbeeld de onafhankelijkheid tegenover cliënten, geheimhouding, het op peil houden van de vakbekwaamheid, de beroepsaansprakelijkheid en op financiële aspecten van de dienstverlening aan cliënten.

De kernbepaling van de beroeps-en gedragsregels gaat over de eer en waardigheid: een lid is gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep. Naast de genoemde normen wordt ‘eer en waardigheid’ mede bepaald door maatschappelijke opvattingen. De invulling van het begrip is daarmee aan verandering onderhevig.

Ter bevordering van de kwaliteit van de advisering door NOB-leden heeft de NOB, in aanvulling op de in de Code of Conduct neergelegde beroeps- en gedragsregels, de “Tax Principles” ontwikkeld die de NOB leden (belastingadviseurs) moeten betrekken in hun advisering. De Tax Principles bouwen voort op de algemene beroeps- en gedragsregels en zijn niet bedoeld als een vervanging maar als een aanvulling daarop. De Tax Principles beschrijven hetgeen van de NOB leden (belastingadviseurs) wordt verwacht in hun rol als adviseur.

TAXci en haar individuele NOB leden hebben zich gecommitteerd aan de naleving van de door de NOB voorgeschreven beroeps- en gedragsregels.

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de NOB beroeps- en gedragsregels. Mocht u als cliënt van onze belastingadviespraktijk van mening zijn dat wij op enigerlei wijze in de naleving daarvan zijn tekort geschoten, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit bij ons kenbaar te maken via onze klachtenregeling. Wij gaan dan onderzoeken wat er eventueel mis is gegaan en hoe we dit het beste voor u kunnen oplossen.