Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt : 23-11-2022

Hieronder volgt de privacy statement ten behoeve van Tax Consultants International B.V. (Hierna “TAXci”).
In dit document omschrijven wij hoe wij de privacy van de bezoekers en gebruikers van onze website (“TAXci website”) respecteren.

In dit privacy statement worden onder persoonsgegevens verstaan: gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals uw naam of uw contactgegevens.

Verzamelen, gebruiken, openbaar maken, aanmelden en bewaren van gegevens

Om van de TAXci website gebruik te maken, hoeft u zich niet te registreren, aan te melden of in te loggen. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens over u, behalve in zeer beperkte mate via het gebruik van 'cookies', hetgeen we verderop in dit statement toelichten. Wij verwijzen hiervoor ook naar de “cookie-verklaring” op onze website.

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, ons klachtenformulier, onze fee calculator, of u aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of andere marketinguitingen van TAXci, zullen wij reageren op uw verzoek op de meest bij de aanvraag passende wijze, via email, post of telefonisch.

Afhankelijk van de door u aangegeven voorkeuren bij ‘aanmelding’, kunnen wij u nieuwsbrieven en/of andere marketinguitingen (uitnodigingen voor feestelijke en zakelijke bijeenkomsten, recepties, evenementen, presentaties en trainingen en informatie over onze dienstverlening, publicaties en/of producten e.d.) per email of post toesturen. U kunt ons volgens de hierna beschreven procedures en binnen de hierna aangegeven randvoorwaarden te allen tijde per email verzoeken om deze informatie niet meer aan u te verzenden , uw contactgegevens te verwijderen uit onze mailinglijst en/of om uw in onze systemen opgenomen persoonsgebonden informatie te verwijderen.

Als u zich aanmeldt via onze website voor onze nieuwsbrieven en/of andere marketinguitingen, worden uw persoonsgegevens in ons Auto Respond Systeem opgenomen. Volgens de hierna beschreven procedures en binnen de hierna aangegeven randvoorwaarden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database te verwijderen. Gegevens van aanmelders die 12 maanden niet actief zijn gebruikt, worden automatisch uit onze Auto Respond database verwijderd. Uw naam wordt dan op de 'opt-out'-lijst genoteerd om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Indien u cliënt van ons bent, dan zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 13 augustus 2010, en zoals laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018.

Op basis van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is TAXci verplicht tot geheimhouding van privacy gevoelige informatie binnen de in dat artikel aangegeven randvoorwaarden. Op uw eerste aanvraag stellen wij u graag een kopie van onze Algemene Voorwaarden ter beschikking, en/of informeren wij u over de maatregelen die wij hebben getroffen om de privacy van de persoonsgebonden informatie van onze cliënten en relaties te waarborgen en om aan de andere wettelijke verplichtingen op het gebied van de privacy te voldoen.

Hieronder omschrijven wij nader hoe wij gegevens verzamelen en wat wij ermee doen:

Contactformulier

De website van TAXci bevat de mogelijkheid om via een online contactformulier met TAXci te communiceren. In dit online contactformulier wordt u gevraagd om persoonsgegevens (in ieder geval uw naam en (email) adres of telefoonnummer) te verschaffen en uw vraag of verzoek aan TAXci kenbaar te maken. De in het online contactformulier verstrekte persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor de afhandeling van uw vraag of verzoek. Het digitale contactformulier zoals door onze website wordt gegenereerd wordt automatisch na 12 maanden van onze website verwijderd.

Indien u naar aanleiding van dit contact geen cliënt wordt, dan zullen wij alleen, indien u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven uw gegevens in onze Auto Respond database opnemen.

Klachtenformulier

TAXci heeft een klachtenprocedure voor cliënten, potentiële cliënten en relaties. Onderdeel van deze procedure is het gebruik van een online formulier waarin gevraagd wordt om persoonsgegevens (onder meer uw naam en adres) te verschaffen en uw klacht nader te onderbouwen. De in het online klachtenformulier verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht conform onze klachtenprocedure. Het digitale klachtenformulier zoals door onze website wordt gegenereerd wordt automatisch na 12 maanden van onze website verwijderd.

Fee Calculator

Door het invullen van onze online Fee Calculator ontvangt u na beantwoording van een paar korte vragen een geautomatiseerde kostenopgave voor het verzorgen van uw aangifte. De gegevens die u hier invult, zullen worden gebruikt voor het opvolgen van uw verzoek. Indien u naar aanleiding van dit contact geen cliënt wordt, dan zullen wij alleen indien u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft uw gegevens in onze Auto Respond database opnemen.

Nieuwsbrieven en andere marketinguitingen

TAXci biedt bezoekers van haar website(s) de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere marketinguitingen. Als u zich aanmeldt, dan registreren wij uw algemene contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, en slaan deze op in onze Auto Repond Data Database. Onze nieuwsbrieven en andere marketinguitingen via email bevatten de mogelijkheid om u of uw bedrijf voor toekomstige nieuwsbrieven en andere marketinguitingen af te melden via een email die is verzonden vanuit hetzelfde email adres. . Na ontvangst van uw email worden uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database verwijderd. Uw naam wordt dan op onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Download White Papers en andere Kennis Materialen

TAXci kan bij het downloaden van digitale bestanden van de website (zoals white papers, publicaties, artikelen, onderzoeken, rapporten, analyses, brochures, etc.) registratie verlangen van uw persoonsgegevens en u de mogelijkheid bieden om u aan te melden op nieuwsbrieven en andere marketinguitingen. Via deze download-, registratie- of aanmeldingsformulieren kan om persoonsgegevens worden gevraagd. TAXci behoudt zich het recht voor om bepaalde kennismaterialen alleen onder diegenen te verspreiden en het downloaden van bestanden toe te staan, aan personen die de gevraagde informatie hebben verstrekt. De hierbij verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in onze Auto Respond Database. Op uw eerste schriftelijke verzoek per brief of email met ontvangstbevestiging worden uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database verwijderd. Gegevens van aanmelders die [12] maanden niet actief zijn gebruikt, worden uit onze Auto Respond database verwijderd. Uw naam wordt dan op onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Aanmelding voor Evenementen (feestelijke bijeenkomsten, recepties, trainingen, presentaties, workshops, etc.)

TAXci kan u in staat stellen om u - via de TAXci website dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde - voor evenementen aan te melden. Via het aanmeldingsformulier voor die evenementen kunnen persoonsgegevens worden geregistreerd, waarbij het soort geregistreerde gegevens per aanmelding kan verschillen. TAXci kan gegevens aangaande uw aanmelding in samenhang met het evenement aan derden verstrekken, voor zover dit uit de aard van aanmelding voortvloeit en noodzakelijk is om deelname aan het evenement mogelijk te maken.

Voorbeelden van 'derden' zijn: hotels, (mede)financiers, de promotors van het evenement, evenementorganisatoren (ook in geval van aanmelding via websites van derden), sprekers, panelleden, etc. Voor een goed begrip van de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard, raden wij u aan de specifieke informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement wordt verstrekt.

TAXci Client Portal

Mocht u van TAXci toegangsrechten tot de TAXci Client Portal hebben gekregen, dan raden wij u aan het privacy statement dat voor deze dienstverlening geldt in zijn geheel door te nemen. U komt bij dit privacy statement zodra u inlogt op het TAXci Client Portal.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor zover nodig is voor legitieme doeleinden zoals verplicht of toegestaan door de wet. TAXci verzamelt via de TAXci website niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens). Indien wij deze categorie persoonsgegevens verzamelen, is dit uitsluitend indien daartoe een wettelijke plicht is. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie, levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Beveiliging

TAXci spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

TAXci mag uw persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen buiten haar organisatie bekend maken:

  • Indien dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en er een derde organisatie bij betrokken is waarmee TAXci een relatie onderhoudt; of
  • Indien u als bezoeker van onze website daar uitdrukkelijk om verzoekt; of
  • Op last van de rechter of op grond van een ander juridisch vereiste of wettelijk voorschrift; of
  • Indien de openbaarmaking redelijkerwijs verband houdt met de verkoop of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten.
  • TAXci kan externe dienstverleners inschakelen voor bijvoorbeeld IT-diensten en andere ondersteuning voor het beheer van haar website en de hieraan gekoppelde functionaliteiten.

Links naar derden

Wij wijzen u erop dat de TAXci website af en toe links naar andere sites kan bevatten waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Het is mogelijk dat bezoekers van de TAXci website voor meer informatie worden doorgeleid naar de sites van derden. TAXci is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy statement op de website van elke derde partij waarnaar u vanaf de TAXci website wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden 

TAXci is een professionele organisatie met de hoogste ethische standaarden en heeft een actief privacy-compliance beleid voor haar medewerkers.

TAXci deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien de dienstverlening dit noodzakelijk maakt en uitsluitend indien derden schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau van deze gegevens te bieden. Voor ons beleid omtrent gegevens voor de TAXci Client Portal en onze dienstverlening aan cliënten verwijzen wij naar specifieke privacy statements en onze Algemene Voorwaarden.

Controleren van persoonsgegevens

TAXci verzamelt en verwerkt via de TAXci website verkregen persoonsgegevens niet voor verspreiding onder of verkoop aan externe partijen ten behoeve van consumentenmarketing. Evenmin host TAXci mailingen voor derden.

U hebt het recht informatie op te vragen over uw geregistreerde persoonsgegevens . TAXci stelt u in staat uw persoonsgegevens op juistheid te controleren en ze up-to-date te houden. Indien u op enig moment wenst dat TAXci uw persoonsgegevens corrigeert, verwijdert, de verwerking ervan beperkt, u wilt weten of uw persoonsgegevens door TAXci al dan niet worden verwerkt, uw persoonsgegevens wenst in te zien, u besluit uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen of uw toestemming voor verwerking in te trekken, kunt u contact met ons opnemen.

Uw communicatie met TAXci over uw persoonsgegevens – wettelijke identificatie

Wij gaan zorgvuldig met privacy en bescherming van uw persoonsgegevens om. Wij kunnen alleen met u over uw door ons geregistreerde persoonsgegevens communiceren (waaronder het verschaffen van inzage in uw bij ons bekende persoonsgegevens of de wijziging daarvan) indien uw identiteit op dusdanig wijze door ons kan worden vastgesteld dat redelijkerwijs niet behoeft te worden getwijfeld aan uw identiteit. Het staat iedere medewerker van TAXci vrij om naar eigen inzicht te bepalen of aan deze voorwaarde is voldaan, met dien verstande dat altijd aan deze voorwaarde geacht moet worden te zijn voldaan: (A) u bij aangetekend en door u ondertekend schrijven uw verzoek doet vergezellen van een gelegaliseerde kopie van uw paspoort of ander wettelijk identificatie middel, of (B) u een afspraak maakt met een van onze medewerkers voor een persoonlijk bezoek en u tijdens dit bezoek in staat bent om u te identificeren met een rechtsgelding paspoort of andere wettelijke identificatie middel, (C) u zich door een derde rechtsgelding laat vertegenwoordigen in een verzoek zoals omschreven onder (A) en (B), en deze vertegenwoordiger beschikt over een rechtsgeldige machtiging en in staat is om zich zelf te legitimeren op de hiervoor onder (A) of (B) omschreven wijze. Via telefoon zullen wij nooit persoonsgegevens verstrekken.

Afmelden van nieuwsbrieven en andere marketinguitingen

Onze nieuwsbrieven en andere marketinguitingen via email bevatten de mogelijkheid om u of uw bedrijf voor toekomstige nieuwsbrieven en andere marketinguitingen af te melden via een email die is verzonden vanaf hetzelfde adres als het door ons geregistreerde adres. Na ontvangst van uw email worden uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database verwijderd. Uw naam wordt dan op de onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Onze nieuwsbrieven en andere marketinguitingen via de post bevatten de mogelijkheid om u of uw bedrijf, telefonisch, via email of schriftelijk af te melden voor toekomstige nieuwsbrieven en andere marketinguitingen.. Na ontvangst van uw email worden uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database verwijderd. Uw naam wordt dan op de onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Het verwijderen van uw persoonsgegevens

Op uw eerste verzoek worden uw persoonsgegevens uit ons Data Respond Database verwijderd.

Uw naam wordt dan op onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt. Zie ook “Afmelden van nieuwsbrieven en andere marketing uitingen” zoals hiervoor omschreven.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze andere databases en onze administratie te verwijderen. Wij komen aan uw verzoek tegemoet, tenzij onze bedrijfsvoering of een wettelijk verplichting tot het bewaren van deze informatie zich daar tegen verzetten.

Onze nieuwsbrieven en andere marketinguitingen via de post bevatten de mogelijkheid om u of uw bedrijf, telefonisch, via email of schriftelijk af te melden voor toekomstige nieuwsbrieven en andere marketing uitingen. Na ontvangst van uw afmelding worden uw persoonsgegevens uit onze Auto Respond Database verwijderd. Uw naam wordt dan op de onze 'opt-out'-lijst gezet om te voorkomen dat u nog nieuwsbrieven of andere marketinguitingen van TAXci ontvangt.

Cookies en web beacons

Bij het gebruik van onze website kan door middel van cookies informatie over uw gebruik van onze website worden verzameld. Wij verwijzen naar onze Cookie Verklaring op de website voor nadere informatie.

Klachten

Denkt u dat TAXci mogelijk inbreuk maakt op de privacywetgeving of enig ander wettelijk voorschrift dan kunt u contact opnemen met uw vaste TAXci contactpersoon, of u kunt contact met ons opnemen via een van de volgende kanalen:

Email: info@taxci.nl

Telefoon: 020 – 5709440

Post: Strawinskylaan 335, 1077 XX AMSTERDAM

Wij zullen uw klacht zorgvuldig onderzoeken en u informeren over de behandeling daarvan.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop TAXci uw klacht heeft afgehandeld, dan hebt u het recht hierover een klacht in te dienen bij de toezichthoudende privacy autoriteit in Nederland.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit document, of hebt u het gevoel dat bepaalde kwesties niet afdoende in dit privacy statement worden geregeld, neem dan contact met ons op via uw vaste TAXci contactpersoon, of u kunt contact met ons opnemen via: een van de volgende kanalen:

Email: info@taxci.nl

Telefoon: 020 – 5709440

Post: Strawinskylaan 335, 1077 XX AMSTERDAM

Amsterdam, 25 mei 2018

Tax Consultants International B.V.