Als specialisten op het gebied van het internationale belastingrecht worden wij gevraagd om de afgifte van een fiscale opinie of “second opinion” op ons vakgebied.

Dit kan gaan om zeer technische vraagstukken die een diepgaand onderzoek en analyse vereisen om tot onderbouwde uitspraken te kunnen komen, of om relatief eenvoudige fiscale vraagstukken waar echter wel een groot financieel belang aan is verbonden, zoals het al dien niet verschuldigd worden van een bronbelasting op een specifieke financieel instrument. 

Bij een fiscale opinie staat in het algemeen een fiscale rechtsvraag centraal, waarbij al dan niet een bepaald feitencomplex moet worden meegewogen. Bij een “second opinion” gaat het meestal om de beoordeling van het door een derde partij ingenomen standpunt (advies) op fiscaal gebied.

Als specialisten op ons vakgebied worden wij gezocht en gevonden door cliënten die een fiscale opinie of second opinion op ons vakgebied nodig hebben.

Indien u meer informatie wenst over onze fiscale opinies of “second opinions”, neemt dan gerust contact met ons op via e-mail of bel ons op kantoor in Amsterdam 020-5709440 of Rotterdam 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !    

Fiscale opinie (tax opinion)

In onze fiscale opinies doen wij een onderbouwde uitspraak over een bepaalde fiscale rechtsvraag, waarbij de verwachte uitkomst van een gerechtelijke procedure wordt meegewogen. Hier ligt altijd een technische analyse van fiscale wetgeving, beleid en jurisprudentie aan ten grondslag.

Anders dan het woord “opinie” doet vermoeden, is voor een fiscale opinie meer nodig dan alleen een subjectieve mening. Als onderbouwing voor een fiscale opinie moet deze mening geobjectiveerd zijn, dat wil zeggen onderbouwd met één of meerdere gezaghebbende rechtsbronnen. Onder rechtsbronnen kunnen alle nationale, bilaterale en multinationale bronnen van het fiscale recht worden begrepen, zoals de Nederlandse heffingswetten, beleid en jurisprudentie, en de regelgeving en jurisprudentie van hogere orde zoals Europese Richtlijnen en Verordeningen en (belasting)verdragen. Ook de opinie van gezaghebbende derden, zoals te vinden in literatuur, fiscale handboeken of naslagwerken kan van belang zijn.  Hoe meer positieve rechtsbronnen kunnen worden gepresenteerd en hoe hoger de rangorde van de betreffende rechtsbronnen, hoe stelliger de fiscale opinie zal kunnen zijn.

De fiscale opinie wordt meestal gevraagd om een onderbouwde afweging te kunnen maken over het innemen van een bepaald standpunt ten aanzien van belastingconsequenties. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de context van

 • een investeringsbeslissing; het bevestigen van belastingconsequenties ter onderbouwing van een “go-no go” beslissing voor een concrete investering. 
 • het beperken van aansprakelijkheid ten gevolge van fiscale uitspraken in een prospectus of minder formeel “reclame materiaal”, of adviezen.
 • de inschatting van de slagingskans van een fiscale procedure.
 • een beoordeling van integriteitsrisico’s in de context van bijvoorbeeld de WTT (toezicht trust kantoren), WFT (toezicht banken) of de WWFT (toezicht zakelijke/financiële dienstverlening).
 • de fiscaal technische onderbouwing van argumenten bijvoorbeeld in de context van een geschil met belastingdienst of een fiscale bezwaar- of beroepsprocedure.
 • de onderbouwing van een fiscaal technisch standpunt bijvoorbeeld in de context van het opstellen van de reguliere aangifte vennootschapsbelasting, een geschil met de belastingdienst of een fiscale procedure.  
 • het kwalificeren en eventueel kwantificeren van fiscale risico’s, bijvoorbeeld in de context van een juiste externe verslaggeving (balans presentatie) of een due diligence.
 • Insurance; het afdekken van een fiscaal risico.

Om onze cliënt een indicatie te kunnen geven van de mate van zekerheid die wij aan onze opinie hechten, kunnen wij in onze opinie gebruik maken van “comfort levels”, zoals de volgende:

 • will” of “shall” : de meest stellige uitspraak met een succeskans van ten minst 95%
 • "should”: een stellige uitspraak met een succeskans van tussen de 65% en 95%.
 • more likely than not’: nog steeds een per saldo positieve uitspraak, met een succeskans van meer dan 50%.

De natuurlijke beperking van een fiscale opinie is de dynamiek van het fiscale recht; het is en blijft een momentopname die op ieder moment door een wetswijziging, of wijziging in beleid of jurisprudentie kan veranderen. Bij iedere fiscale opinie wordt hiervoor een voorbehoud gemaakt.  Het zal van de bewoording van onze opinie afhangen of en in welke mate het voorbehoud voor wetswijziging ook geldt voor wijzigingen in hogere wetgeving, beleid en jurisprudentie.

De fiscale opinie kan ook worden ingezet als garantieproduct. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om bij de uitgifte van obligaties voor een verklaring over het al dan niet verschuldigd worden van een bronbelasting op rente en andere financiële vergoedingen, een fiscale opinie te vragen van een gerenommeerde partij. Deze partij moet dan meestal ook het risico aanvaarden van mogelijke aansprakelijkheid richting derden indien de fiscale opinie niet juist blijkt te zijn. Het is voor dit soort opinies wel gebruikelijk om vooraf afspraken te maken over het maximale bedrag van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld tot een maximum van de voor de afgifte van de fiscale opinie in rekening gebrachte vergoeding, een absoluut maximum bedrag of het bedrag dat de  verzekeringsmaatschappij uitkeert bij aansprakelijkheidstelling onder de daarvoor gebruikelijke voorwaarden.

Wij stellen onze expertise en ervaring met het internationale belastingrecht graag aan u ter beschikking voor de afgifte van een op maat gesneden fiscale opinie voor uw situatie.  

Fiscale second opinion

Op basis van onze expertise en ervaring met het internationale belastingrecht en toepassing daarvan in onze internationale praktijk worden wij met regelmaat gevraagd om onze beroepsmatige mening te geven over door derden ingenomen standpunten op ons vakgebied. Meestal gaat het dan om ingenomen standpunten in de context van een belastingadvies of fiscale procedure, maar de ingenomen standpunten kunnen ook een minder formele grondslag hebben. 

Voor het afgeven van een second opinion op een concrete casus beoordelen wij in beginsel alle van belang zijnde fiscale rechtsvragen, en indien vereist, de context van het advies en de omstandigheden van het geval.

De second opinion die beperkt is tot rechtsvragen kan inhoudelijk onder de noemer van een fiscale opinie worden geschaard. Veel vaker gaat het bij een verzochte second opinion om veel meer dan alleen rechtsvragen. Het gaat dan niet alleen om de juistheid van het door de derde partij ingenomen fiscaal technische standpunt, maar ook de juistheid en aanvaarbaarheid van de aan dit standpunt toegedichte belastingconsequenties onder de omstandigheden van het geval.

In de internationale praktijk worden helaas regelmatig in alle kleuren en maten constructies geadviseerd die naar de letter van de fiscale wetten technische mogelijk zijn, maar door hun context (of juist door het gebrek aan een bepaalde context), of de omstandigheden van het geval, in de praktijk feitelijk “niet haalbaar” zijn.

Bij de beoordeling van het “haalbaar zijn” gaan wij uit van volledige transparantie en volledige inzage voor de belastingdienst. Wij doen geen uitspraak over de “pakkans”, maar achten een constructie gewoon niet haalbaar als er überhaupt een “pakkans” is.

Voor ons is een constructie alleen “haalbaar” indien die constructie gezien de ingenomen fiscaal technische standpunten, de context van het geval, en alle relevante feiten en omstandigheden, buiten rechte (bij toetsing door de belastingdienst) en in rechte (door de rechter) stand kan houden. De ondergrens daarvoor is “pleitbaar standpunt”, wat in fiscaal juridische termen de grens markeert tussen fiscale correcties die alleen puur belastingtechnische consequenties hebben en correcties die ook tot boetes en andere strafrechtelijke sancties kunnen leiden. Alles wat tot mogelijke stafrechtelijke  sancties kan leiden, is voor ons per definitie “niet haalbaar”.

Om de haalbaarheid van een bepaalde constructie goed te kunnen beoordelen is niet alleen onze expertise van het internationaal belastingrecht van belang, maar ook onze ervaring en jarenlange “track record” met de internationale belastingadviespraktijk.

Wij stellen onze expertise en ervaring op het gebied van het internationale belasting recht ook graag aan u ter beschikking voor een second opinion op uw casus. 

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze fiscale opinies of second opinions, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!