Binnen onze internationale praktijk hebben wij vrijwel dagelijks te maken met de internationale aspecten van transfer pricing.

Elke multinational en grensoverschrijdend opererend MKB bedrijf heeft te maken met de internationale aspecten van transfer pricing. Daar is tegenwoordig geen ontkomen meer aan.

Wij staan onze cliënten bij met een volledig scala aan transfer pricing diensten. Met onze multidisciplinaire advies- en compliance diensten houden wij onze cliënten compliant aan de van toepassing zijnde transfer pricing regels en daarmee verband houdende documentatie- en rapportageverplichtingen in Nederland en in andere landen waar onze cliënt actief is. 

Als specialisten op ons vakgebied worden wij gezocht en gevonden door onze cliënten die onze kennis en expertise nodig hebben en daarvan gebruik willen maken, hetzij op projectbasis, hetzij op een meer langdurige basis.

Wij volgen de ontwikkelingen van transfer pricing wetgeving en beleid in Nederland en in het  buitenland op de voet. Voor transfer pricing adviezen of analyses van belastingwetgeving in andere landen hebben wij de beschikking over onze internationale (digitale) bibliotheken, waarmee wij snel en efficiënt toegang hebben tot gedetailleerde informatie over transfer pricing wetgeving, buitenlandse belastingstelsels en belastingverdragen. Daarnaast beschikken wij over een internationaal netwerk van transfer pricing specialisten en fiscalisten in andere landen met wie wij regelmatig samenwerken voor grensoverschrijdende opdrachten en die ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing en internationale belastingheffing in hun land.

Indien u meer informatie wenst over onze transfer pricing diensten, neemt u dan gerust contact met ons op via e-mail of bel ons op ons kantoor in Amsterdam (020-5709440) of Rotterdam (010-2010466).

Wij maken graag tijd voor u !

Advies over transfer pricing wetgeving en beleid 

Wij adviseren onze cliënten over de reikwijdte en toepassing van de (Nederlandse) transfer pricing wetgeving en het transfer pricing beleid, en de daarmee verband houdende documentatie- en rapportageverplichtingen.  

Onze transfer pricing diensten strekken zich ook uit tot andere landen. Wij kunnen assisteren met advies over transfer pricing vraagstukken in andere landen via ons internationale netwerk van internationale belasting- en transfer pricing specialisten in andere landen.     

Ontwerp transfer pricing strategie(ën)

Wij ondersteunen onze cliënten bij de ontwikkeling en het ontwerp van hun transfer pricing beleid(en). Dit beleid moet de interne prijsstelling en winst verdeling binnen de onderneming adequaat onderbouwen en de (internationale) parameters definiëren voor het bepalen van de interne prijzen voor geleverde goederen en verrichte diensten binnen de groep.

Het ontwerpen van de transfer pricing strategie van onze cliënt vereist een volledig inzicht in het business model van onze cliënt, de verdeling van de marge over de verschillende onderdelen van de keten en de exacte rol en functies van alle te onderscheiden onderdelen van de groep. Na een analyse van de beschikbare gegevens en relevante feiten en omstandigheden, identificeren wij de fiscaal relevante informatie en vertalen deze in een adequate en fiscaal aanvaardbare transfer pricing strategie(ën). 

Economische analyse van de activiteiten en transacties

Op basis van een economische analyse van de activiteiten van onze cliënt en de transacties die feitelijk binnen de groep van onze cliënt worden uitgevoerd, kunnen wij onze cliënten adviseren over de meest geschikte transfer pricing methode(n) die kan worden toegepast. Dit kan betrekking hebben op alle "voorkeursmethoden" van de OESO (zoals de “Comparable Uncontrolled Price Method”, de “Resale Minus Method”, of de “Cost-plus method”, of op één van de "last resort"-methoden van de OESO, zoals de “Transactional Net margin Method”, of de “Profit Split Method”.

Door onze analyses bepalen wij welke methoden vanuit fiscaal perspectief het meest geschikt zijn voor de toerekening van kosten en winsten tussen de verschillende onderdelen van de onderneming of groep, met als uiteindelijk doel een fiscaal aanvaardbare verdeling van marges en winst binnen de groep. 

Wij vertellen onze cliënten niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen en welk(e) bedrijfsmodel(len) zij moeten toepassen. Dat is het domein van onze cliënt, waar wij ons niet mee bemoeien. Maar veel ondernemingen wordt centraal als één geheel bestuurd en geleid, ook als de onderneming bestaat uit verschillende juridische entiteiten of bedrijfsonderdelen. De wijze waarop de winsten en marges feitelijk worden toegerekend aan en verdeeld over de verschillende onderdelen van de onderneming (of de groep) heeft meestal geen hoge prioriteit voor het management, want "het is toch één en dezelfde onderneming". Daarbij komt dat ook motieven voor de winstverdeling binnen de groep kunnen spelen die feitelijk niets met de bedrijfsuitoefening zelf te maken hebben, zoals het minimaliseren van de belastingdruk van de groep. De Nederlandse belastingdienst is daar zeer alert op, met name wanneer een onderneming de landsgrenzen over gaat en de lokale belastinggrondslag kan worden uitgehold door niet-zakelijke interne prijsafspraken en winstverdelingen. Het belangrijkste uitgangspunt voor de  bij de belastingheffing van verbonden partijen is dat juridisch of fiscaal te onderscheiden onderdelen van de onderneming ten opzichte van elkaar moeten handelen alsof zij niet verbonden zijn (at arms' length-beginsel). Daarom heeft Nederland wetgeving geïmplementeerd die van (met name) grensoverschrijdend opererende ondernemingen eist dat zij documenteren en inzichtelijk maken op welke wijze de interne prijsbepaling binnen de onderneming tot stand is gekomen en welke verrekenprijsmethoden worden toegepast om dit prijsbeleid te onderbouwen.

Op basis van een economische en functionele analyse van de activiteiten van onze cliënt en het in kaart brengen van de waardeketen(en) van onze cliënt, kunnen wij onze cliënt helpen de juiste waarde(n) toe te kennen aan de verschillende onderdelen van de onderneming die betrokken zijn bij interne transacties, hetzij als onderdeel van dezelfde onderneming, hetzij als afzonderlijke juridische entiteit.

Opstellen documentatie van verrekenprijzen

Wij helpen onze cliënten bij het documenteren van hun transfer pricing strategie(ën) en bij het opstellen en stroomlijnen van schriftelijke beleidsverklaringen, protocollen en (interne) overeenkomsten.

Wij bieden diverse oplossingen, variërend van volledige uitbesteding van de transfer pricing documentatie, tot een review van de door onze cliënt opgestelde documentatie om mogelijke risico's, tekortkomingen en inefficiënties te identificeren. Onze expertise en ervaring voegt waarde toe aan de transfer pricing positie van onze cliënt.

Transfer Pricing documentatie wordt steeds belangrijker om te voldoen aan de fiscale documentatie-eisen en om voorbereid te zijn op vragen en controles van de belastingautoriteiten in Nederland en in het buitenland met betrekking tot de interne verrekenprijzen.

Wij assisteren onze cliënten bij het ontwikkelen van adequate verrekenprijsdocumentatie en het up-to-date houden daarvan.

Het ontbreken van adequate verrekenprijsdocumentatie biedt de belastingautoriteiten een sterk argument om de binnen de groep gehanteerde prijzen voor geleverde goederen of verleende diensten, en de interne toerekening van kosten en winsten als zodanig, ter discussie te stellen en waar mogelijk te corrigeren.  Als geen adequate verrekenprijsdocumentatie voorhanden is, zal het voor de cliënt moeilijk worden om zich te verdedigen tegen een dergelijke “aanval” door de Nederlandse belastingdienst of buitenlandse belastingautoriteiten.

Onze up-to-date transfer pricing documentatie levert een proactieve verdediging tegen de kritische blik van de Nederlandse of betrokken buitenlandse belastingautoriteiten met betrekking tot de transfer pricing positie van onze cliënt. 

Het afhandelen van de Country by Country Rapportages en notificaties

Wij verzorgen de jaarlijkse CBCR-rapportages en -notificaties voor onze cliënten.

Volgens de Nederlandse belastingwetgeving moeten multinationale ondernemingen met een omzet van € 750 miljoen of meer een landenrapport indienen bij de belastingautoriteiten in het land waar de rapporterende entiteit voor belastingdoeleinden is gevestigd.

De rapporterende entiteit kan de uiteindelijke moedermaatschappij, de surrogaat-moedermaatschappij  of een andere daarvoor aangewezen groepsentiteit zijn.

Het landenrapport moet gedetailleerde informatie bevatten over de lokale activiteiten in de verschillende belastingjurisdicties waar de groep actief is, met inbegrip van

 • een beschrijving van de lokale activiteiten
 • winsten 
 • omzet van gelieerde en niet-gelieerde transacties
 • betaalde belastingen
 • aantal werknemers
 • de waarde van materiële activa

Wij assisteren onze cliënten bij het opstellen van CBCR-rapportages met behulp van een  geautomatiseerde online softwareoplossing.  

Een Nederlandse onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep die aan het criterium voor het opstellen van landenrapport voldoet, maar die zelf niet de rapporterende entiteit is, moet de Nederlandse belastingdienst jaarlijks laten weten welke entiteit binnen de groep het landenrapport zal indienen en in welk land dit zal gebeuren.

Deze melding moet voor het einde van elk jaar door de Nederlandse belastingdienst zijn ontvangen.

Wij doen dergelijke CBCR-notificaties namens onze cliënten.

Opstellen Groepsdossier en Lokaal dossier 

Wij assisteren onze cliënten bij het opstellen van het Groepsdossier (Master File) en de Lokale landendossiers (Local Files). Wij maken hiervoor gebruik van een geautomatiseerde online software-oplossing. Via een online dashboard werken wij samen met de verschillende (lokale) vertegenwoordigers van onze cliënt, om de benodigde informatie en documenten voor het opstellen van het Groepsdossier en de Lokale landendossiers te verzamelen, deze in de voorgeschreven vorm op te stellen, en deze van jaar tot jaar up-to-date te houden.      

De Nederlandse belastingwetgeving verplicht "grote" multinationale ondernemingen en grensoverschrijdend opererende MKB bedrijven om hun verrekenprijsbeleid binnen de groep en de feitelijke transacties die binnen de groep plaatsvinden van jaar tot jaar te documenteren.  

In Nederland is elke multinational met een geconsolideerde groepsomzet van € 50 miljoen of meer verplicht een zogenaamd Groepsdossier (Master File) voor de groep op te stellen, en een Lokaal dossier (Local File) voor elk land waar de groep actief is. Deze dossiers moeten worden opgenomen in de lokale administratie en kunnen door de Nederlandse belastingdienst ter beoordeling worden opgevraagd.

Het Groepsdossier en de Lokale landendossiers hebben tot doel de verrekenprijzen binnen de groep ("as it is") te documenteren. Het Groepsdossier bevat een overzicht van de informatie die relevant is voor de verrekenprijzen binnen de groep als geheel, zoals het verrekenprijsbeleid van de gehele groep, de samenstelling en organisatie van de groep, een overzicht van de toerekening van activiteiten, risico's en activa tussen de verschillende leden van de groep (functionele analyse), details over de fiscale en financiële positie van de groep, etc.

De Lokale landen dossiers bevatten per land een overzicht en een beschrijving van de feitelijke transacties binnen de groep waarbij lokale onderdelen van de groep partij zijn, de wijze waarop de interne verrekenprijzen voor dergelijke transacties zijn vastgesteld en worden toegepast, etc.

In Nederland gevestigde ondernemingen die deel uitmaken van een groep die de drempel van € 50 miljoen aan geconsolideerde omzet niet haalt, behoeven formeel geen Groepsdossier of Lokale dossiers op te stellen, maar moeten wel voldoen aan de algemene documentatieverplichting van hun interne verrekenprijzen. Uit praktische overwegingen kan dan toch worden besloten om een Groepsdossiers en Lokale landen dossiers op te stellen, om zeker te zijn dat in ieder geval inhoudelijk aan de documentatieverplichtingen op het gebied van de interen verrekenprijzen wordt voldaan.

Het uitvoeren van Transfer Pricing benchmarkstudies

Wij voeren voor onze cliënten algemene transfer pricing studies uit en specifieke benchmark studies ter ondersteuning van hun interne verrekenprijzen, om hen zodoende compliant te houden met de toepasselijke transfer pricing wetgeving en de documentatie- en rapportageverplichtingen op dat gebied.   

Met onze benchmark studies kunnen wij een “arm's length range” van prijzen en/of een adequaat bedrag aan bedrijfswinsten/ winstniveaus onderbouwen.

Onze benchmarkstudies hebben meestal direct of indirect betrekking op de verkoop van goederen of het leveren van diensten, royalty's of op financiële transacties binnen de groep. 

Benchmarking is in feite niet meer dan het vaststellen van een vergelijkbare prijs (of beter, reeks aan prijzen) voor een bepaalde transactie of reeks transacties (tot een volledige onderneming of een deel daarvan) op basis van statistische gegevens die altijd gebaseerd moeten zijn op een aanvaarde methodologie die de prijsstelling in transacties met verbonden partijen ondersteunt en onderbouwt. De OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen geven een leidraad voor het bepalen van de beste verrekenprijsmethode(n) die bij een bepaald bedrijfsmodel moet(en) worden toegepast.

Onze benchmarking heeft voornamelijk betrekking op het identificeren van ondernemingen die soortgelijke activiteiten verrichten als onze cliënt (de geteste partij), en het vaststellen van een methode om een "arm's length" winst niveau voor onze cliënt te bepalen aan de hand van de winstgevendheid van geselecteerde ondernemingen in onze databases die soortgelijke activiteiten verrichten in termen van uitgevoerde functies, gebruikte activa en genomen risico's.

Wij stemmen onze benchmarkstudies af op de specifieke omstandigheden van onze cliënt, zodat wij de vergelijkingsfactoren die volgens de OESO-richtlijnen in aanmerking moeten worden genomen, goed kunnen identificeren. Dit biedt uiteindelijk de beste basis voor de fiscale aanvaardbaarheid van de uitgevoerde benchmarkstudie.

Met onze benchmarkstudies kunnen wij marges berekenen volgens geselecteerde verrekenprijsmethoden, verschillende winstniveau-indicatoren en werkkapitaalcorrecties. Onze rapporten zullen typisch het “the interquartile range”, de maximale en minimale resultaten voor de geselecteerde boekjaren en een gewogen gemiddelde tonen. 

Wij gebruiken bieden een cloud-based  sotftwareoplossing voor onze benchmarkstudies waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen softwaretoepassing, technologie van derden en externe databases, waaronder

 • de TPCatalyst software van Moody's,
 • Bureau van Dijk,
 • Orbis bedrijfsdatabase,
 • Amadeus,
 • Osiris,
 • Oriana en
 • Ruslana.

Ons werkproces en onze software voorzien in “audit trails” en rapporten, die het bewijs van het benchmarkingproces, vergelijkbare gegevens en het besluitvormingsproces in verband daarmee bijhouden en registreren. Dit is geteste en reproduceerbare technologie, waardoor onze benchmarkstudies altijd een betrouwbaar resultaat opleveren.

Onderhandelen Advance Pricing Agreement (APA)

Indien onze cliënt vooraf 100% zekerheid wenst over transfer pricing gerelateerde onderwerpen, kunnen wij onze cliënt vertegenwoordigen bij de onderhandelingen met de Nederlandse belastingdienst voor het verkrijgen van een zogenaamde “Advance Pricing Agreement (APA)”. Dit is in juridische termen een overeenkomst waar de belastingdienst, de belastingplichtige en meestal ook de adviseur van de belastingplichtige, zich schriftelijk akkoord verklaren met een in de overeenkomst beschreven feitencomplex inzake interne verrekenprijzen of daaraan verwante situaties, en de fiscale duiding daarvan. 

Nederland heeft een uitgebreid beleid waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een APA en de te volgen procedures worden beschreven. Voor financiële dienstverleningslichamen gelden speciale regels. 

Voorbesprekingen met de belastingdienst om de haalbaarheid van een APA in een bepaald geval vast te stellen zijn in het algemeen mogelijk.

Een APA-verzoek kan betrekking hebben op meerdere verrekenprijskwesties, maar kan ook worden beperkt tot een transacties met bepaalde verbonden partijen of tot specifieke transacties.

Een cliënt kan slechts een APA verkrijgen indien kan worden aangetoond dat de gebruikte verrekenprijzen of de voorgenomen verrekenprijzen in overeenstemming zijn met het "at arm's length"-beginsel, hetgeen in het algemeen veronderstelt dat de voorwaarden van transacties tussen onderdelen van de groep vergelijkbaar zijn met de voorwaarden van transacties tussen niet-verbonden ondernemingen. Hoewel dit geen formeel vereiste is, worden in de praktijk benchmarkstudies verlangd ter ondersteuning en onderbouwing van de prijsafspraken of winsttoerekeningen die onder de APA moeten vallen. Onze benchmarkstudierapporten zijn voor dit doel geschikt.   

Bij het indienen van het APA-verzoek moet informatie worden verstrekt over de client en de groep waartoe de client behoort, en de transacties, producten, activiteiten of regelingen die door de APA moeten worden bestreken en een beschrijving van de voorgestelde verrekenprijsmethode(n).  Het is ook noodzakelijk om informatie over alle betrokken partijen, de wereldwijde organisatiestructuur van de groep waartoe de cliënt behoort en de uiteindelijk gerechtigden (UBOs) te verstrekken.

Andere te verstrekken informatie betreft onder meer de kritische veronderstelling(en) waarop de voorgestelde methode of prijs is gebaseerd, een algemene beschrijving van de marktvoorwaarden en de te bestrijken perioden.

Vertegenwoordiging bij transfer pricing discussies of geschillen met de belastingdienst

Wij ondersteunen onze cliënten met onze technische kennis en expertise op het gebied van transfer pricing in discussies en onderhandelingen met de belastingautoriteiten.  Wij kunnen onze cliënt ook vertegenwoordigen tijdens (specifieke transfer pricing) belastingcontroles, geschillen met de belastingdienst of procedures met betrekking tot transfer pricing kwesties.

Indien de Nederlandse belastingdienst de interne winst- of kostentoerekening van een  belastingplichtige onderzoekt op basis van de beginselen van transfer pricing, hebben zij vaak de neiging om een eenzijdig perspectief te hanteren op argumenten die de winsttoerekening aan Nederland maximaliseren. Hierdoor wordt niet zelden het bedrijfsmodel van onze cliënt, en het bedrijfsmodel van partijen die aan onze cliënt gelieerd zijn, zoals aandeelhouders of buitenlandse dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen, ter discussie gesteld zonder deugdelijke technische onderbouwing.

In Nederland heeft in eerste instantie de belastingplichtige de verplichting om zijn verrekenprijzen te onderbouwen en te documenteren, maar het is bij geschillen daarover altijd de belastingdienst die de bewijslast draagt voor het corrigeren van de winst op basis van (in hun ogen onjuist) toegepaste verrekenprijsmethoden. Transfer pricing is geen exacte wetenschap en er kunnen meerdere oplossingen voorhanden zijn voor een bepaald geval, waarbij de voorkeuren en zakelijke doelstellingen van de belastingplichtige een belangrijke, en zelfs doorslaggevende rol spelen. Het kan nooit aan de belastinginspecteur alleen zijn om te beslissen welke verrekenprijsoplossing de beste oplossing is voor de cliënt. 

In elk geschil over transfer pricing kan het zijn dat de belastingautoriteiten het niet eens zijn met een bepaalde benchmarking-benadering, maar dan moeten zij het bewijs leveren van het tegendeel; de betere methode die moet worden toegepast. Wij staan onze cliënten bij in dit soort discussies en onderhandelingen met de belastingautoriteiten om (voorgestelde)winstcorrecties op basis van transfer pricing te voorkomen of op te lossen.   

Transfer pricing due diligence

Wij assisteren onze cliënten bij het uitvoeren van een due diligence met betrekking tot transfer pricing, bijvoorbeeld in de context van een fusie, overname of management buy-in of buy out. 

In het afgelopen decennium is de Nederlandse belastingdienst (net als de meeste belastingdiensten wereldwijd) zich in toenemende mate bewust geworden van de mogelijkheid voor met name multinationale ondernemingen om belasting te ontwijken door het manipuleren van prijzen voor interne diensten en levering van goederen. Onder leiding en sturing van de OESO hebben zij in hoog tempo uitgebreide en gedetailleerde wetgeving ingevoerd op het gebied van transfer en een breed scala aan documentatie-, documentatie- en rapportageverplichtingen in verband met de gehanteerde interne verrekenprijzen.

De door grensoverschrijdend opererende ondernemingen gehanteerde interne verrekenprijzen zijn op dit moment zonder twijfel het belangrijkste aandachtspunt voor de Nederlandse belastingdienst in het kader van de aanslagregeling, algemene belastingcontroles en  specifieke verrekenprijsonderzoeken. Het is tegenwoordig haast ondenkbaar dat hun transfer pricing positie ongemoeid wordt gelaten door de belastingautoriteiten in Nederland en het buitenland. Vroeger of later, komt de transfer pricing op tafel en de daaruit voortvloeiende winstcorrecties kunnen dan grote belastingconsequenties hebben. Het is van belang voor iedere onderneming om een goed inzicht te hebben in hun transfer pricing positie en om tijdig actie te ondernemen om de hieraan gerelateerde risico’s te beperken.

Wij staan onze cliënten bij met onze expertise over transfer pricing en helpen hen om potentiële verrekenprijsvraagstukken te vertalen in kwantificeerbare risico's, en om de risico's in verband daarmee te beheersen.