Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt : 23-11-2022

Algemene Voorwaarden van Tax Consultants International BV 

Zoals vastgesteld per 13 augustus 2010, en laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1;
Opdrachtnemer: Tax Consultants International BV, gevestigd te Rotterdam, Stationsplein 45;
afzonderlijk ook wel aan te duiden als “Partij”, en gezamenlijk als “Partijen”.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer;
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en directeuren van Opdrachtnemer, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes (“Opdracht”).
2.2 Acceptatie van aanbiedingen van Opdrachtnemer kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden, waarbij Opdrachtgever tevens afstand doet van de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of door een medewerker van Opdrachtnemer gedane toezeggingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer, i.c. een bevoegd persoon, deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Opdrachtgever.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op 31 augustus 2010 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 34132791, zoals laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018 , gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 Artikel 3 - Gegevens en informatie

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer ge¬wenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ookniet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 - Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdracht¬gever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.
5.3 Opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, Opdrachtnemer niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 6 - Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
6.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en hij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstellingen en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
6.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Artikel 7 Data Protection (AVG)

7.1 Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet - of (beroeps)regelgeving Opdrachtnemer tot bekendmaking verplicht; of (ii) Opdrachtnemer of personen verbonden aan of werkzaam bij Opdrachtnemer optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in artikel 6 verstrekken. Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
7.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt, (ii) het voldoen aan op Opdrachtnemer rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risk management en quality review vereisten, en (iv) interne zakelijke doeleinden, Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, cliënten van Opdrachtgever of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:
(a) andere medewerkers van Opdrachtnemer dan die betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht; en
(b) indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en
(c) onderaannemers en IT-serviceproviders; en
(d) verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs van Opdrachtnemer.

7.3 Opdrachtgever temt ermee in dat Opdrachtnemer van Opdrachtgever of namens Opdrachtgever ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mogen gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan - of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of benchmarking.
7.4 Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer gerechtigd tot het gebruik van Clouddiensten.
7.5 Opdrachtnemer mag voor de doelen omschreven in dit artikel persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien de ontvanger geacht wordt een voldoende niveau van gegevensbescherming te bieden op grond van de AVG.
7.6 Opdrachtnemer zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Opdrachtnemer in te schakelen derden en medewerkers in lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
7. 7 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet - en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
7.8 Tenzij sprake is van (inter)nationale wet - of (beroeps)regelgeving die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer , niet openbaren of aan derden verstrekken.
7.9 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
7.10 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers van Opdrachtnemer ter indicatie van onze ervaring.

Artikel 8 - Honorarium

Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in EURO’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.
9.2 Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
9.3 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, kunnen Partijen de Opdracht tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
10.2 Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
10.2 Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wenst over te gaan, heeft Opdrachtnemer recht op een passende vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden en de kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken, en nog verwacht te moeten maken, ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan opzet of grove schuld van Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Indien Opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, mits Opdrachtgever aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Artikel 11 - Reclames

11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdracht¬gever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werk¬zaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de op¬dracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdracht¬nemer verbonden organisatie; bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
12.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
12.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.
12.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
12.5 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdracht¬¬gever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Op¬dracht-gever betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdracht¬nemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 13 - Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Op¬dracht¬gever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 - Rechts- en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.