22 December 2016 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Vanaf volgend jaar zijn Nederlandse bedrijven met expats in China goedkoper uit. Door het in werking treden van het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China ('het Verdrag') hoeven bedrijven niet langer dubbele sociale premies te betalen voor deze expats. Enkel Nederlandse premies voor AOW, ANW en WW zijn dan verschuldigd. Omgekeerd hoeven Chinese bedrijven uitsluitend nog Chinese sociale premies af te dragen voor basisouderdomsverzekering en werkloosheidsverzekering.

Belangrijke punten binnen het Verdrag

Normaliter strekt een sociale zekerheidsverdrag voor Nederland zich uit tot alle sociale verzekeringen, zoals ook in de EU Verordening 883/2004. Dit Verdrag met China beperkt zich echter tot staatspensioen, nabestaandenpensioen en werkloosheid.

Hoofdregel binnen het Verdrag is, dat uitsluitend de wetgeving van die verdragsluitende staat van toepassing is, waar de werknemer daadwerkelijk werkzaam is.

Voor gedetacheerde werknemers geldt dat - onder voorwaarden - de sociale zekerheidswetgeving van het land van waaruit zij zijn uitgezonden van toepassing blijft. Deze regeling geldt voor een periode van maximaal 5 jaar. Mocht de detachering langer duren, dan biedt het Verdrag de mogelijkheid tot verlenging van deze uitkomst, mits de bevoegde autoriteiten daarmee instemmen. Voor de echtgenoot en kinderen die de gedetacheerde werknemer vergezellen, is het Verdrag eveneens van toepassing.

Het Verdrag geeft daarnaast aan dat uiterlijk 6 maanden na aanvang van de detachering een sociale zekerheidsverklaring ('certificate of coverage') door het bevoegde orgaan dient te worden afgegeven. In Nederland is dit de Sociale Verzekeringsbank ('SVB').

Overgangsregeling expats

Indien een werkgever reeds voor inwerkingtreding van het Verdrag werknemers gedetacheerd heeft naar China, geldt dat zij het Verdrag kunnen toepassen vanaf inwerkingtreding en alsnog voor de duur van maximaal 5 jaar.

Impact van het Verdrag

Voor Nederlandse werkgevers die expats in China tewerkgesteld hebben, is de impact dat gedetacheerde werknemers enkel in Nederland sociaal verzekerd blijven voor AOW, ANW en WW. Dit geldt derhalve niet voor de WAO/WIA en Zvw. De gedetacheerde werknemer dient in China wellicht alsnog voor medische zorg en arbeidsongevallen verzekerd te worden, nu dit niet wordt gedekt onder het Verdrag. Een particuliere expatverzekering kan dan nog steeds uitkomst bieden.