13 December 2011 Add expertise tag Add service tag Add country tag

Op 30 november 2011 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een actueel overzicht van lopende verdragsonderhandelingen. In deze brief geeft de Staatssecretaris ook aan bij welke nieuwe onderhandelingen de standaardcriteria worden toegepast zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de motie Van Vliet (25087, nr. 8).

Onderhandelingen na de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV)

Na publicatie van de NFV is Nederland met de volgende landen gesprekken aangegaan in het kader van (her)onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag of een wijzigingsprotocol:

- Ethiopië

- Ierland

- India

- Irak

- Nieuw-Zeeland

- Mongolië 

- Peru

Nederland is ook bezig (hernieuwd) contact te leggen met een aantal landen hetgeen op termijn zou kunnen leiden tot het starten of voortzetten van onderhandelingen over een (beperkt) belastingverdrag of een wijzigingsprotocol. Het gaat hier om:

- Angola

- Chili

- Cyprus

- Guernsey

- Jersey

- Isle of Man

- Singapore

- Spanje

Voor alle hierboven genoemde onderhandelingen geldt dat de inzet aan Nederlandse zijde zal worden bepaald door de uitgangspunten zoals deze zijn neergelegd in de NFV en de bespreking daarvan met het Parlement. Deze inzet is samengevat in standaardcriteria zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de eerder genoemde motie Van Vliet en welke zullen worden toegepast bij deze onderhandelingen.

Onderhandelingen van voor de NFV 

Tevens was Nederland reeds voor de publicatie van de NFV met een aantal landen in gesprek in het kader van (her)onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag of een wijzigingsprotocol. Het gaat hier om:

- Algerije

- Australië

- België

- Brazilië

- China

- Colombia

- Duitsland

- Frankrijk

- Indonesië

- Kenia

- Noorwegen

- Tsjechië

- Turkije

 

Lopende onderhandelingen Tax Information Exchange Agreement (TIEA)

Daarnaast is Nederland met de volgende landen in gesprek in het kader van een TIEA:

- Brunei

- Guatemala

- Jamaica

- Mauritius

- Nauru

- Niue

- Uruguay

- Vanuatu

Ondertekende TIEA’s

Voor wat betreft een aantal landen is er reeds een TIEA ondertekend die ter goedkeuring aan het Parlement zal worden aangeboden. Het gaat om de British Virgin Islands, Costa Rica en de Seychellen.

Toetsing aan NFV

Voor de hierboven genoemde landen geldt dat tijdens de onderhandelingen niet in alle gevallen kon worden geanticipeerd op de volledige inhoud van de NFV, aangezien deze onderhandelingen in een (veel) eerder stadium zijn gestart. Op een groot aantal punten is de Nederlandse inzet door de eerder genoemde Notitie echter niet wezenlijk gewijzigd. Het toetsingsschema waarin de standaardcriteria zijn opgenomen zal onderdeel uitmaken van de toelichtingen die in het kader van de parlementaire goedkeuringsprocedure aan de Tweede Kamer worden verstrekt bij gesloten belastingverdragen of TIEA’s met de bovengenoemde landen.