20 June 2014 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Ierland Luxemburg

Op 11 juni 2014 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij drie diepgaande onderzoeken is gestart om te controleren of de besluiten van de fiscale autoriteiten in Ierland, Nederland en Luxemburg met betrekking tot de te betalen vennootschapsbelasting door Apple, Starbucks en Fiat voldoen aan de EU-regels inzake staatssteun.

De Commissie onderzoekt de naleving van de EU-staatssteunregels van bepaalde fiscale praktijken in deze lidstaten in het kader van agressieve fiscale planning door multinationals om een gelijk speelveld binnen de EU te garanderen.

In eerder genoemde besluiten werden tax rulings gebruikt om transfer pricing afspraken over de belastbare basis van de betrokken ondernemingen te bevestigen. De Commissie heeft de gebruikte berekeningen beoordeeld en heeft haar zorg geuit over het feit dat de belastbare winst te laag kon worden vastgesteld en dat daardoor een voordeel kon worden toegekend aan deze multinationals door ze minder belasting te laten betalen.

De Commissie merkte op dat Nederland over het algemeen degelijk te werk lijkt te gaan met een grondige evaluatie op basis van uitgebreide informatie die de belastingbetaler dient te verstrekken. De Commissie verwacht derhalve geen systematische onregelmatigheden tegen te komen. Echter, in dit stadium maakt de Commissie zich zorgen over de tax ruling met een selectief voordeel dat aan Starbucks Manufacturing EMEA BV is het verstrekt, omdat er twijfels zijn gerezen of het in overeenstemming is met een op de markt gebaseerde beoordeling van transfer pricing.

In het geval van Ierland, heeft de Commissie opgemerkt dat, hoewel de regels met betrekking tot transfer pricing door de jaren heen zijn aangescherpt, de belastingdienst in het verleden een aanzienlijke mate van vrijheid had. De Commissie is bezorgd dat een dergelijke beoordelingsvrijheid in het geval van Apple is gebruikt om een selectief voordeel toe te kennen aan deze onderneming.

Luxemburg heeft, in tegenstelling tot Nederland en Ierland, maar een beperkt deel van de gevraagde informatie (waaronder de vergunning die aan Fiat Finance and Trade uitspraak inbegrepen) verstrekt. Dit bracht de Commissie ertoe een inbreukprocedure tegen Luxemburg te starten.

De Commissie wees erop dat de tax rulings als zodanig niet problematisch zijn. Echter, tax rulings die worden gebruikt om selectief voordeel te bieden aan een specifiek bedrijf of een groep ondernemingen kunnen worden gezien als staatssteun.

Volgens artikel 107 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), is staatssteun die de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging dreigt te vervalsen door begunstiging van bepaalde ondernemingen in beginsel onverenigbaar met de interne EU-markt. Selectieve fiscale voordelen kunnen oplopen tot staatssteun. De Commissie trekt niet het belastingregime van de drie betrokken lidstaten in twijfel.

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. De eigen teksten zijn door ons opgesteld vanuit onze expertise en jarenlange ervaring als belastingadviseur. Wij kunnen echter geen garanties bieden voor de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie.