30 November 2010 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Panama

Op 6 oktober 2010 is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Panama ondertekend. De verwachting is dat het verdrag in 2011 in werking zal treden.

Het nieuwe verdrag bevat onder meer de volgende bepalingen:

Bronbelasting op dividend

Het algemeen bronbelastingtarief bedraagt 15%. Dit tarief wordt gereduceerd tot nihil als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De ontvanger van het dividend is een vennootschap waarvan de aandelen verhandeld worden op een erkende aandelenbeurs of waarbij tenminste 50% van de aandelen in handen is van een inwoner van een van de verdragslanden of in handen van een lichaam waarvan de aandelen op een erkende aandelenbeurs worden verhandeld.
De dividenden worden ontvangen door een overheidsorgaan.
De ontvanger van het dividend is een vennootschap en bezit tenminste 15% van de aandelen en functioneert als hoofdkantoor van de groep waarvan het dividenduitdelend lichaam deel van uitmaakt.
Bronbelasting op interest

Het algemeen bronbelastingtarief inzake interest bedraagt 5%.

Dit tarief wordt gereduceerd naar nihil indien er interestbetalingen plaatsvinden aan kwalificerende financiële instellingen of pensioenfondsen.

Bronbelasting op royalty’s  

Het bronbelastingtarief inzake royalty’s bedraagt 5%. Er is geen gereduceerd tarief.

Vermogenswinsten op aandelen

Vermogenswinsten op aandelen mogen worden belast in het bronland. Voorwaarde is echter dat de verkoper tenminste 10% van de aandelen dient te bezitten in de vennootschap waarvan de aandelen worden verkocht gedurende 12 maanden (verkopend natuurlijk persoon) of 24 maanden (verkopend lichaam). 

Vermogenswinsten kunnen slechts in de woonstaat belast worden als de verkoper minder dan 10% van de aandelen bezit, de vermogenswinsten het resultaat zijn van een reorganisatie, fusie, splitsing of soortgelijke transactie of de verkoper is een pensioenfonds tenzij het aandelen betreft inzake (in) direct uitoefening van een bedrijf door het pensioenfonds.  

Conserverende aanslag

Het verdrag bevat een “emigratiebepaling” op basis waarvan  uitgekeerde dividenden binnen 10 jaar na emigratie nog steeds kunnen worden belast door het bronland.