15 July 2014 Add expertise tag Add service tag Add country tag
Ethiopië

Nederland en Ethiopië hebben in 2012 een belastingverdrag ondertekend. Dit verdrag is door middel van een goedkeuringswet door de Staten-Generaal goedgekeurd op 14 juni 2014. De wet is in werking getreden op 10 juli 2014.

Het nieuwe verdrag bevat onder meer de volgende bepalingen:

Bronbelasting op dividend

Het percentage voor de dividendbelasting bedraagt:

  • 10% van het brutobedrag van het dividend in het geval het bedrijf dat de dividend moet betalen een inwoner is van Ethiopië
  • 15% van het brutobedrag van het dividend in het geval het bedrijf dat de dividend moet betalen een inwoner is van Nederland;
  • 5% van het brutobedrag van het dividend als de rechtmatige ontvanger van het dividend of een bedrijf is dat direct aandeelhouder is van tenminste 10% van het bedrijf dat het dividend uitkeert of een pensioenfonds is.

Bronbelasting op interest

Het algemeen bronbelastingtarief inzake interest bedraagt 5%. Dit tarief wordt gereduceerd naar nihil indien er interestbetalingen plaatsvinden aan de overheid of de Centrale Bank.

Bronbelasting op royalty’s

Het bronbelastingtarief inzake royalty’s bedraagt 5%. Er is geen gereduceerd tarief.

Vermogenswinsten op aandelen

Vermogenswinsten op aandelen mogen worden belast in het bronland. Vermogenswinsten kunnen slechts in de woonstaat belast worden als a) de verkoper minder dan 50% van de aandelen bezit en b) de vermogenswinsten het resultaat zijn van een reorganisatie, fusie, splitsing of soortgelijke transactie.

Conserverende aanslag

Het verdrag bevat een ‘emigratiebepaling’ op basis waarvan uitgekeerde dividenden binnen 10 jaar na emigratie nog steeds kunnen worden belast door het bronland.