20 July 2017 Add expertise tag Add service tag Add country tag

De staatssecretaris van Financiën is voornemens per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit is vermeld in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2017, waarin de staatssecretaris laat weten dit voornemen in het Belastingplan 2018 op te nemen. Deze maatregel houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.

De inkeerregeling

De inkeerregeling zorgt ervoor dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen of inkomsten een matiging krijgen van de boete als ze hun vermogen aangeven bij de Belastingdienst. Per 1 juli 2016 is dit maximaal 120%. Daarnaast wordt geen boete opgelegd door de Belastingdienst, indien belastingplichtige binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste of onvolledige aanslag alsnog een juiste aangifte doet

De staatssecretaris wil deze elementen schrappen, waardoor het boeteregime van toepassing is. Belastingplichtigen met verzwegen vermogen lopen risico om vanaf 1 januari 2018 een boete krijgen die oploopt tot 300% van de verschuldigde belasting.

Door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, hebben belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor alsmaar groter. Het voornemen tot afschaffen van de inkeerregeling is hierdoor een logisch gevolg volgens de staatssecretaris.

En nu?

Om nog onder het gematigde boeteregime te vallen voor het aangeven van eerder verzwegen vermogen binnen de inkeerregeling is het van belang vóór 1 januari 2018 te handelen. De inkeerregeling kan complex zijn, waardoor tijdig beginnen aan te raden is. Wij staan u graag ter zijde!. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u contact opnemen per e-mail of per telefoon op nummer 020-570 94 40voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.